form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake probudit awoke awoken
bear medvěd bore born
bear medvěd bore borne
abide dodržet abode abode
arise vyvstat arose arisen
be být was been
draw kreslit drew drawn
do dělat did done
fight boj fought fought
eat jíst ate eaten
drive řídit drove driven
drink napít se drank drunk
dig kopat dug dug
beat porazit beat beaten
become stát se became become
bid nabídka bid bid
begin začít began begun
bind svázat bound bound
find nalézt found found
fly létat flew flown
forget zapomenout forgot forgotten
forgive odpustit forgave forgiven
bite kousat bit bit, bitten
blow foukat blew blown
come Přijít came come
choose Vybrat chose chosen
break přestávka broke broken
behold spatřit beheld beheld
sit sedět sat sat
sink dřez sank sunk
sing zpívat sang sung
shine lesk shone shone
shake otřást shook shook
see vidět saw seen
get dostat got got,gotten
go jít went gone
give dát gave given
grow růst grew grown
run běh ran run
ring prsten rang rung
hide skrýt hid hid,hidden
hang pověsit hung hung
hold držet held held
know vědět knew known
lie lhát lay lain
mistake chyba mistook mistaken
ride jezdit rode ridden
slay zavraždit slew slain
speak mluvit spoke spoken
spin roztočit spun spun
stand vydržet stood stood
write napsat wrote written
win vyhrát won won
wear mít na sobě wore worn
wake probudit woke woke
steal ukrást stole stolen
stick lepit stuck stuck
swear přísahat swore swore
swim plavat swam swum
take vzít took taken
tear roztržení tore torn
sting bodnutí stung stung
throw hod threw thrown
chide peskovat chid chid
cleave rozštípnout clove,cleft cloven,cleft
cling lpět clung clung
spring jaro sprang sprung
smite zničit smote smitten
slide skluzavka slid slid
tread šlapat trod trodden
swing houpačka swang swung
strive usilovat strove striven
string provázek strung strung
shrink zmenšit shrank shrunk
lead Vést led led
grind brousit ground ground
freeze zmrazit froze frozen
forsake opustit forsook forsaken
fling mrštit flung flung
wring vyždímat wrung wrung
wind vítr wound wound
weave vazba wove woven
bet sázka bet bet
cast obsazení cast cast
cost náklady cost cost
cut střih cut cut
hit udeřil hit hit
hurt zranit hurt hurt
let nechat let let
put dát put put
rid zbavit rid rid
set soubor set set
shed kůlna shed shed
split rozdělit split split
shut zavřít shut shut
thrust tah thrust thrust
spread rozpětí spread spread
burst výbuch burst burst
abuse zneužívání abused abused
abolish zrušit abolished abolished
avail užitek availed availed
attract přitahovat attract attract
appoint jmenovat appointed appointed
apply aplikovat applied applied
approve Schválit approved approved
accept akceptovat accepted accepted
accompany doprovázet accompanied accompanied
acquire získat acquire acquired
annoy otravovat annoyed annoyed
alter změnit altered altered
aim cíl aimed aimed
add přidat added added
adapt přizpůsobit adapted adapted
attack Záchvat attacked attacked
assure ujistit assured assured
ask dotázat se asked asked
ascend zlézt ascended ascended
agree souhlasit agreed agreed
advise radit, podat zprávu advised advised
adopt přijmout adopted adopted
bend ohyb bent bent
believe věřit believed believed
behave chovat se behaved behaved
beg žebrat begged begged
bleed krvácet bled bled
bring přinést brought brought
charge nabít charged charged
cheat ošidit cheated cheated
compare porovnat compared compared
build stavět built built
burn hořet burnt burnt
buy Koupit bought bought
call volání called called
cry plakat cried cried
deliver doručit delivered delivered
debar vyloučit debarred debarred
deal obchod dealt dealt
dare odvážit se dared dared
catch chytit caught caught
cook kuchař cooked cooked
creep plížit se crept crept
change změna changed changed
complain stěžovat si complained complained
compose komponovat composed composed
convict odsoudit convicted convicted
cure lék cured cured
decide rozhodni se decided decided
dedicate věnovat dedicated dedicated
hear slyšet heard heard
hate nenávist hated hated
have mít had had
hang pověsit hanged hanged
demand poptávka demanded demanded
deny odmítnout denied denied
depend záviset depended depended
destroy zničit destroyed destroyed
gather shromáždit gathered gathered
gaze hledět gazed gazed
flee fled fled
feel cítit felt felt
feed krmivo fed fed
determine určit determined determined
deviate odchýlit se deviated deviated
die zemřít died died
dream sen dreamt dreamt
divide rozdělit divided divided
inform informovat informed informed
inspire inspirovat inspired inspired
introduce představit introduced introduced
embellish ozdobit embellished embellished
enter vstoupit entered entered
expressed expressed expressed
maintain udržovat maintained maintained
marry oženit se married married
make udělat made made
insist trvat insisted insisted
invade vtrhnout invaded invaded
invite pozvat invited invited
involve zahrnout involved involved
lose prohrát lost lost
look dívej se looked looked
like jako liked liked
light světlo lighted lighted
lie lhát lied lied
joke žert joked joked
keep držet kept kept
kill zabít killed killed
kneel klečet knelt knelt
laugh smát se laughed laughed
lend půjčovat lent lent
leave zanechat, opustit left left
learn Učit se learnt learnt
lead Vést led led
lay položit laid laid
owe dlužit owed owed
order objednat ordered ordered
omit vynechat omitted omitted
occur nastat occurred occurred
observe pozorovat observed observed
open otevřeno opened opened
occupy okupovat occupied occupied
pray modlit se prayed prayed
punish potrestat punished punished
play hrát si played played
pay platit paid paid
preside předsedat presided presided
prevent zabránit prevented prevented
negotiate vyjednávat negotiated negotiated
mow sekat mowed mowed
move hýbat se moved moved
mix směs mixed mixed
mend opravit mended mended
meet setkat met met
mean znamenat meant meant
manage spravovat managed managed
prepare připravit prepared prepared
preserve zachovat preserve preserved
pretend předstírat pretended pretended
proceed pokračovat proceeded proceeded
prohibit zakázat prohibited prohited
reject odmítnout rejected rejected
rehabilitate rehabilitovat rehabilitated rehabilitated
refuse odmítnout refused refused
refund vrácení refunded refunded
recover uzdravit se recovered recovered
propose navrhnout proposed proposed
prosecute žalovat prosecuted prosecuted
prove dokázat proved proved
persist vytrvat persisted persisted
realize realizovat realized realized
raise vyzdvihnout raised raised
receive dostávat received received
reach dosáhnout reached reached
read číst read read
quarrel hádka quarrelled quarrelled
say říci said said
sew šít sewed sewed
seek hledat sought sought
remind připomenout reminded reminded
remit prominout remitted remitted
return vrátit se returned returned
respond reagovat responded responded
rob okrást robbed robbed
repair opravit repaired repaired
reply odpověď replied replied
rescue zachránit rescued rescued
swell prima swelled swelled
sell prodat sold sold
sweep zametat swept swept
send poslat sent sent
shoot střílet shot shot
spoil zkazit spoiled spoiled
sleep spát slept slept
show show showed showed
sow prasnice sowed sowed
stay pobyt stayed stayed
spend strávit spent spent
work práce worked worked
wish přání wished wished
wait Počkejte waited waited
warn varovat warned warned
smile usměj se smiled smiled
smell čich smelt smelt
teach učit taught taught
want chtít wanted wanted
walk Procházka walked walked
visit návštěva visited visited
vanish zmizet vanished vanished
tell sdělit told told
think myslet si thought thought
travel cestovat travelled travelled
tremble třást se trembled trembled
utter naprostý uttered uttered
unite sjednotit united united
twinkle blikat twinkled twinkled
treat zacházet treated treated
bend ohyb bent bent
breed plemeno bred bred
clothe obléknout clothed clothed
gird opásat girded,girt girded,girt
hew tít hewed hewed
lean opírat se leant leant
load zatížení loaded loaded
melt tát melted melted
rend rvát rent rent
spell hláskovat spelled,spelt spelled,spelt
knock klepání knocked knocked
repeat opakovat repeated repeated
pick výběr picked picked
join připojit joined joined
clean čistý cleaned cleaned
match zápas matched matched
offer nabídka offered offered
plunge ponořit se plunged plunged
watch hodinky watched watched
slip uklouznutí slipped slipped
chatter klábosení chattered chattered
shock šokovat shocked shocked
shook shooked shooked
affect postihnout affected affected
last poslední lasted lasted
plan plán planned planned
expose odhalit exposed exposed
tip tip tipped tipped
need potřeba needed needed
suit oblek suited suited
fold složit folded folded
decorate vyzdobit decorated decorated
disappear zmizet disappeared disappeared
plough pluh ploughed ploughed
ban zákaz banned banned
protect chránit protected protected
reproduce reprodukovat reproduced reproduced
contain obsahovat contained contained
stretch protáhnout se stretched stretched
notice oznámení noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links